Udržitelnost projektu

Nedílnou součástí všech dotačních titulů je obvykle i zajištění tzv. udržitelnosti projektu. Jedná se o udržení výstupů dosažených realizací projektu k nimž se žadatel zavázal v projektové žádosti po dobu stanovenou dle podmínek daného programu. V tomto období je povinností informovat poskytovatele dotace o všech případných změnách, zpracovávat monitorovací zprávy dokládající splnění výše uvedených podmínek, případně vypracovat závěrečnou hodnotící zprávu.

 

 

 

 

 

 

Přehled činností spojených s administrací příslušného dotačního projektu po dobu udržitelnosti

 

  • Poradenská a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí.
  • Zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotačního titulu.
  • Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.
  • Zpracování závěrečného formuláře vyhodnocení akce.

 

Dokumenty spojené s administrací:

 

  • monitorovací zprávy o udržitelnosti
  • přehled financování a faktur
  • závěrečná hodnotící zpráva