Dotační poradenství

S ohledem na charakter projektu a žadatele vybereme nejvhodnější dotační program tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra kofinancování projektu z veřejných zdrojů. Správný výběr dotačního titulu je základem úspěšného projektu.

Připravíme v součinnosti se žadatelem kompletní projektovou žádost o dotaci dle platných podmínek daného dotačního programu. Pomůžeme vhodným způsobem upravit harmonogramy, stanovit uznatelné náklady projektu či přizpůsobit projektový záměr tak, aby více vyhovoval podmínkám daného programu.

Ve spolupráci s odborníky zajistíme, případně pomůžeme upravit stávající dokumenty požadované daným dotačním titulem při podání žádosti o dotaci. Obvykle se jedná o projektové dokumentace, studie proveditelnosti, energetické audity, průzkumy trhu, cost-benefit analýzy, případně dokumentaci k výběrovým řízením.

Kvalitní příprava projektového záměru umožní maximalizovat čerpání podpory na projekt a omezí případná rizika, která se mohou objevit v průběhu samotné realizace projektu. Při přípravě projektové žádosti a všech nezbytných podkladů je případně možné i upravit samotný záměr tak, aby lépe využil možností nabízených různými dotačními tituly. V této fázi se obvykle připravují i projektové dokumentace ke stavebním zakázkám, technické specifikace, rozpočty, energetické audity a další.