Realizace projektu

Realizační fází projektu se obecně rozumí samotná fyzická realizace, obvykle se jedná o stavební práce, dodávky, či nákup externích služeb. V podstatě se tedy jedná o samotné naplnění původního záměru žadatele. Tato část celého procesu v sobě obvykle zahrnuje i výběr dodavatele dle platných metodik daného dotačního programu, spolufinancování z veřejných zdrojů, kontroly ze strany řídících orgánů a případně i zajištění povinné publicity projektu. 

 

 

 

 

 

 

Přehled činností spojených s administrací příslušného dotačního titulu

 

  • Zajištění povinnosti příjemce dotace informovat OIP o postupu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích hlášení/zpráv
  • Poradenská a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí.
  • Kontrola zjišťovacích protokolů a faktur z hlediska správnosti vůči implementačnímu orgánu.
  • Zajištění povinnosti informovat pracovníky příslušné pobočky OIP na základě písemné Žádosti o provedení změny.
  • Zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotačního titulu.

 

Dokumenty spojené s administrací:

  • monitorovací zprávy
  • finančně platební kalendář
  • definice objektů
  • finanční harmonogram plnění
  • přehled financování a faktur