Projektová příprava

Kvalitní příprava projektového záměru umožní maximalizovat čerpání podpory na projekt a omezí případná rizika, která se mohou objevit v průběhu samotné realizace projektu. Při přípravě projektové žádosti a všech nezbytných podkladů je případně možné i upravit samotný záměr tak, aby lépe využil možností nabízených různými dotačními tituly. V této fázi se obvykle připravují i projektové dokumentace ke stavebním zakázkám, technické specifikace, rozpočty, energetické audity a další.

 

 

 

 

 

 

Rozsah činností při vyhotovení žádosti o finanční podporu (dotaci) včetně poradenské činnosti:

 

 • Vstupní analýza projektu
 • pomoc s formulací vlastního projektového záměru
 • identifikace možných zdrojů financování
 • prověření absorpční kapacity projektu, tj. jeho šance na získání dotace z některého ze strukturálních fondů EU či grantových a dotačních schémat lokalizovaných v ČR
 • Přípravné práce na projektu
 • Zpracování kompletní žádost o dotaci pro Váš projekt či její část. Jedná se především o:
 • vypracování studie proveditelnosti
 • vypracování ekonomické analýzy
 • definice podnikatelského záměru
 • zpracování analýzy nákladů a výnosů
 • rozpočet projektu v podobě požadovné aktuální metodikou
 • zhodnocení oprávněnosti projektových aktivit a nákladů
 • zhodnocení typu žadatele pro podporu z vybraného dotačního programu
 • definice cílové skupiny a její analýza
 • prověření specifik systému veřejné podpory, například pravidla pro podporu de minimis či podpora formou blokové výjimky, určované podle typu a zaměření projektu
 • zajištění kompletního zpracování
 • vyplnění elektronické verze žádosti
 • zpracování základní či zjednodužšené studie proveditelnosti
 • zpracování cost-benefit analýzy, finanční analýzy, či obdobného materiálu dle podmínek stanovených konkrétním dotačním titulem
 • zajištění, případně podpora žadatele při zajišťování požadovaných příloh
 • kompletace příloh dle podmínek programu

 

Základní součásti projektové dokumentace k žádosti o dotaci:

 

I. Elektronická verze žádosti

II. Analýza přínosů projektu

III. Přílohy projektové žádosti

 

Poskytované služby v rámci zakázky:

 

1. Příprava projektu pro podání žádosti

 

 • zjištění potřeb žadatele
 • definování projektu (zpracování projektové fiše)
 • vyhledání vhodného grantového programu v rámci operačních programů, připravovaných pro období 2007 - 2013, včetně možností financování také z dalších zdrojů
 • grantové poradenství k projektu spočívající v pravdivém informování o daném grantovém programu v souladu s jeho kritérii
 • vypracování časového a organizačního plánu k projektu (ve spolupráci se zadavatelem), výstupy ve formě logického rámce a projektové fiše projektu
 • stanovení dotační strategie
 • možná optimalizace projektu pro zisk vyššího bodového hodnocení
 • konzultace projektového záměru na řídícím orgánu dotačního titulu
 • monitoring možných programů a informování o termínech k předložení žádosti o dotaci

 

2. Zpracování žádosti včetně kompletace povinných příloh

 

 • seznámení žadatele s podmínkami konkrétního dotačního titulu
 • sestavení seznamu nutných příloh k podání žádosti
 • pomoc při zajišťování vyjádření k EIA a k NATURA 2000
 • vypracování souladu s rozvojovou strategií příslušného územního celku
 • sestavení podrobného rozpočtu pro daný dotační titul - identifikace uznatelných a neuznatelných nákladů
 • vypracování žádosti o poskytnutí grantu na realizaci projektu podle zásad stanovených správcem daného dotačního titulu
 • ve spolupráci s žadatelem zajištění a vypracování veškerých příloh žádosti dle podmínek stanovených správcem příslušného finančního zdroje
 • předložení kompletně zpracované žádosti o dotaci žadateli a její odsouhlasení žadatelem - podpis žádosti žadatelem
 • podání kompletní žádosti včetně všech příloh v řádné lhůtě stanovené správcem finančního zdroje - podpora při podání žádosti na řídící orgán
 • zpracování čestných prohlášení dle specificí daného dotačního titulu