Ověřte si zdarma možnosti kofinancování Vašich záměrů!

Priority jednotlivých dotačních programů se mění v čase, takže je vhodné mít k dispozici aktuální informace již při příprave projektového záměru. Může se jednat o v dané výzvě podporované aktivity či typy žadatelů. Nezanedbatelným faktorem pro výběr vhodné dotace je i alokace finančních prostředků v jednotlivých výzvách daného dotačního programu. S tím je spojená i konkurence hodnocených žádostí a míra úspěšnosti podaných žádostí. Na dotaci není právní nárok a při hodnocení mohou být podpořeny kvalitnější projekty. 

Na základě našich mnohaletých zkušeností s přípravou dotačních projektů Vám zdarma připravíme analýzu možnosti spolufinancovaní Vašeho záměru z veřejných zdrojů, včetně možností které vybrané programy nabízejí a doporučení vedoucí ke zvýšení úspěšnosti při žádosti o dotaci.

Ćím kvalitnější informace o Vašem záměru budeme mít k dispozici, tím kvalitnější a komplexnější informaci pro Vás dokážeme připravit. Tato analýza by měla být prvním vodítkem při rozhodování o dalším postupu při přípravě dotačního projektu, jeho směrování, případně úpravě tak aby bylo možno případně co nejefektivněji čerpat finanční prostředky.

Většinu záměrů lze podpořit z více dotačních programů, a to ať spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU či ze státního rozpočtu ČR. Míra kofinancování, uznatelnost nákladů i specifické podmínky těchto programů jsou dalším z faktorů pro rozhodování o výběru vhodné dotace pro daný záměr.