Odborné expertní služby jsou jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu

Součástí dotačního projektu i samotné žádosti o dotaci jsou nejen materiály, pro jejichž přípravu a zpracování je nezbytná jistá míra odbornosti v daném oboru,  např. projektová dokumentace, studie proveditelnosti, analýzy či různé posudky a audity, ale i služby, jako je např. technický nebo autorský dozor při stavebních pracích.

Kvalitně zpracované materiály jsou nezbytné pro samotnou realizaci a následnou udržitelnost celého projektu. Nekvalitně či neodborně zpracované dokumenty mají většinou za následek problémy s realizací projektu, výběrovým řízením na dodavatele, dodržením závazných indikátorů. Dalším z řady možných následků nekvalitní podkladové dokumentace je vznik neuznatelných vícenákladů, případně prodloužení doby samotné realizace a tím i ohrožení harmonogramu celého projektu.

Při zpracování dokumentů spojených s přípravou a realizaci dotačního projektu je třeba brát v úvahu nejen obecné specifikace daných materiálu, ale i podmínky stanovené metodikou příslušného dotačního programu. Příslušné metodické podmínky se navíc v čase upravují, případně aktualizují a proto je nezbytné mít k dispozici neustále aktuální informace. To klade zvýšené nároky na zpracovatele i na administrátora celého projektu.