Schválení pravidel pro předkládání a hodnocení projektů spolufinancovaných ze SFDI

OBCE MOHOU OPĚT ŽÁDAT STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY O FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA CYKLISTICKÉ STEZKY, BEZPEČNOST A NOVĚ TAKÉ NA KŘÍŽENÍ INFRASTRUKTURY, KTERÉ BUDOU FINANCOVÁNY Z ROZPOČTU NA ROK 2017.

Státní fond dopravní infrastruktury financuje nejen velké projekty dopravní infrastruktury, ale i svým rozsahem „malé“ projekty, které mají velký přínos pro každého obyvatele České republiky. Jedná se o projekty zaměřené zejména na budování cyklostezek, bezpečných přechodů, realizaci bezbariérových úprav chodníků apod. Navazuje tak na úspěšnou praxi poskytování příspěvků minulých let, kde v návrhu rozpočtu na rok 2017 je na tento účel vyčleněno celkem 600 mil. Kč. Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.

 

Základní informace – „Cyklostezky“:

Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.

Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

 

Změny Pravidel oproti roku 2016:

Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1, průvodní list_2

 

Základní informace – „Bezpečnost“:

Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.

Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

 

Změny Pravidel oproti roku 2016:

Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)

Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

 

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:

Jedná se o nový druh příspěvku zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 

Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:

  • 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
  • 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
  • 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)

Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin

Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list