administrace

Provedeme Vás celou administrací poskytnuté dotace.

Získání dotace z veřejných zdrojů je pouze první fáze celého procesu, převážná většina dotačních programů vyžaduje od žadatele zpracování pravidelných monitorovacích zpráv o postupu realizace projektu, o udržitelnosti po požadovanou dobu, atd. Součástí tohoto procesu jsou i žádosti o platby a závěrečné vyhodnocení celé akce.

Administrací dotačního projektů se rozumí souhrn činností spojených s přípravou, získáním, realizací a vyhodnocením dotace ze strany žadatele. Zahrnuje nejen přípravu nezbytných dokumentů v požadované formě a rozsahu, jejich předkládání řídícímu orgánu daného dotačního programu, kontrolu správnosti a úplnosti všech podkladů nutných pro kontroly ze strany orgánu státní správy ale i v součinnosti se žadatelem koordinaci všech osob a organizací podílejících se na činnostech spojených s projektem.

Vzhledem k požadavkům na udržitelnost výstupů projektu končí administrace projektu vyhotovením posledního dokumentu požadovaným metodikou příslušného programu, mnohdy několik let po ukončení samotné fyzické realizace, či zahájení provozu. Po celou dobu je nezbytné mít k dispozici aktuální metodické předpisy, upravující a specifikující povinnosti příjemce dotace.