Veřejné zakázky

Čerpání veřejných prostředků je spojeno i se správným výběrem dodavatele dle všech platných pravidel daného programu. Zajistíme kompletní přípravu a organizaci výběru dodavatele tak, aby byla zajištěna maximální uznatelnost realizačních nákladů projektu. Korekce ze strany poskytovatelů dotací jsou nejčastějším důvodem pro změnu míry kofinancování projektů.

Realizace výběrového řízení na dodavatele je jednou z nejsložitějších činností spojených s úspěšným čerpáním dotačních prostředků. Většina dotačních programů má svá specifická pravidla pro výběr dodavatelů a protože se jedná o nakládání s veřejnými prostředky, jsou tyto pravidla i jejich kontrola ze strany poskytovatele dotace poměrně striktní.

Úspěšné dokončení dotačního projektu včetně čerpání alokovaných finančních prostředků je tedy mnohdy závislé na úspěšné realizaci výběrových řízení. Zákon o zadávaní veřejných zakázek i metodiky jednotlivých dotačních programů velmi detailně definují postup i možnosti zadavatele v průběhu celého výběrového řízení. Specifikem je nutnost brát do úvahy závazné termíny stanovené v projektovém harmonogramu jako je např. zahájení nebo ukončení fyzické realizace projektu. Kvalitní příprava a organizace samotného výběrového řízení eliminující např. účelové prodlužování výběrového řízení ze strany neúspěšných uchazečů je tedy jednou z nezbytných podmínek pro dodržení těchto termínů.

Výběrové řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel pro vyhlašovanou zakázku.

 

Formalizovaný postup

Podle českých zákonů musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem. Správný název pro výběrové řízení je podle zákona o veřejných zakázkách "zadávací řízení". Jedná se o formalizovaný postup při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

 

Zahájení

 • uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení
 • výzvou

 

Fáze

 • Zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování)
 • Odevzdání obálek
 • Otevření obálek
 • Posouzení nabídek
 • Zveřejnění výsledků

 

Druhy

 • otevřené řízení
 • užší řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • soutěžní dialog
 • zjednodušené podlimitní řízení

 

Otevřené řízení

 • veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku
 • oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelům a prokázání kvalifikace

 

Užší řízení

 • veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnéu zakázku v tomto zadávacím řízení
 • oznámemím vyzývá dodavatele k podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání kvalifikace
 • výzva k podání nabídek se zasílám přímo vybraným uchazečům
 • zadavatel uveřejňuje informaci o zadání zakázky uchazeči

 

Jednací řízení s uveřejněním

 • veřejný zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku
 • oznámením je výzva k podání žádosti o účast v jednacím řízením s uveřejněním a k prokázání kvalifikace
 • vyzvaní zájemci podaji nabídku, na základě které s nimi dále zadavatel jedná o konkrétních podmínkách smlouvy

 

Jednací řízení bez uveřejnění

 • veřejný zadavatel oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení
 • po uzavření smlouvy je zadavatel povinen odeslat oznámení o zadání zakázky