Řízení projektů

Postaráme se o administraci spojenou s realizací projektu a čerpáním veřejných prostředků. Dodržení všech aktuálních pravidel daného dotačního projektu je nezbytně nutnou podmínkou pro úspěšné čerpání dotačních prostředků. A to včetně závěrečného hodnocení a následné doby udržitelnosti.

Administrace dotačních projektů zahrnuje spolupráci při přípravě projektu, koordinaci externích zpracovatelů nezbytných podkladů a dokumentů jako je projektová dokumentace v požadované formě a rozsahu, rozpočet realizační fáze, nezbytné analýzy a studie požadované správcem programu, a to včetně jejich provázanosti. Součástí je i vhodné nastavení výstupů projektu, časového harmonogramu a způsobů financovaní.

Při samotné realizaci projektu se jedná především o zajištění všech kroků realizace z hlediska uznatelnosti jednotlivých nákladů projektu a to jak z věcného, tak i z časového hlediska. Nejedná se tedy pouze o zpracování případných protokolů o změnách, které mohou v průběhu realizace nastat, ale i kontrolu správnosti a úplnosti všech dokladů, které následně budou sloužit při posouzení uznatelnosti nákladů ze strany správce dotačního programu. Samostatnou částí je samotné výběrové řízení na dodavatele dle podmínek programu. Příprava a realizace výběrového řízení vyžaduje znalost všech podmínek stanovených aktuálně platnou metodikou a jejich nedodržení bývá jednou z nejčastějších příčin krácení dotačních prostředků.

Ukončením realizace, tedy dokončení stavebních prací, případně dodávek zboží a služeb dotační projekt nekončí. Je třeba dokončit financování, tedy proplacení dotačních prostředků žadateli na základě doložení všech nezbytných dokladů, vypracovat hodnotící zprávy, zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu požadovanou daným programem a toto dokládat i monitorovacími zprávami. I v této fázi je v některých případech nutné zajistit odborné posudky dokládající naplnění zamýšlených cílů projektu. 

Veškeré kroky po celou dobu dotačního projektu mají platnou metodikou daného programu stanoveny přesné termíny a je nutné tyto termíny znát a ze strany příjemce dotace dodržovat. V opačném případě může nastat korekce poskytnutých dotačních prostředků ze strany poskytovatele.