Spolupracujeme s experty z různých oborů

Jedná se o všechny fáze realizace projektu. V přípravné fázi jde o zajištění např. projektových záměrů, projektových dokumentací v požadovaném rozsahu, dokumentací k územnímu řízení či stavebním povolením, položkových rozpočtů, průzkumů trhů, studií proveditelností, cost-benefit analýz, energetických posudků a auditů atd.

V realizační fázi se jedná o zajištění autorských a technických dozorů investora, zpracování podkladů pro změny v realizaci projektu tak, aby byla v maximální míře využita uznatelnost nákladů ze strany poskytovatele dotace i při nezbytných, či žadatelem nezaviněných změnách v realizační části projektu.

Po ukončení realizace se jedná především o zajištění odborných posouzení nezbytných k doložení naplnění stanovených indikátorů projektové žádosti.