Pomůžeme Vám již v přípravné fázi, např. implementací podmínek dotačních titulů při zpracování projektové dokumentace

Součástí spolupráce může být bezplatná konzultace specifických podmínek/pravidel/požadavků vhodných dotačních programů, a to jak po stránce obsahu a formy připravovaných výstupů/materiálů.

Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace je jedním z nezbytných předpokladů pro získání dotace z veřejných zdrojů a množství specifických požadavků od různých poskytovatelů dotací klade velké nároky i na zpracovatele PD. 

Zároveň je i základním dokumentem v rámci následné veřejné soutěže na zhotovitele/dodavatele a tím musí reflektovat další specifické podmínky, jejichž nesplnění ohrožuje úspěšné čerpání dotačních prostředků.

Vzhledem k našim zkušenostem s realizací stovek projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů věříme, že efektivní spolupráce všech zainteresovaných stran již ve fázi přípravy projektové dokumentace může výrazně zvýšit následnou úspěšnost žadatele/investora při čerpání dotací.