Kompletní dotační management

Vzhledem k nárokům na odbornost a k nutnosti zajištění nezbytných dokumentů v požadovaných termínech, je vhodným postupem zajištění kompletního dotačního managementu, tedy nejen zpracování žádosti o dotaci a její úspěšné získání, ale i všech následných činností spojených s realizací projektu až po závěrečné vyhodnocení ...

Centrum regionálních služeb  se řízením projektů a jejich administrací dlouhodobě zabývá a má pro tyto činnosti zkušený tým projektových manažerů.

 

 

 

 

 

 

 

Naše služby v oblasti komplexního dotačního managementu zahrnují zejména:

 • identifikaci a definování možných zdrojů financování daného projektu
 • analýzu legislativních, technických a formálních požadavků, které je nutné dodržet
 • vyhodnocení optimálních dotačních možností, včetně doporučení věcného postupu 
 • zpracování kompletní žádosti o dotaci, včetně všech povinných příloh
 • projektové řízení a administraci projektu
 • komunikaci s řídícím orgánem
 • kontrolu realizace klíčových aktivit v souladu s projektovou žádosti
 • kontrolu publicity projektu
 • kontrolu naplnění monitorovacích indikátorů
 • vypracování monitorovacích zpráv dle harmonogramu a pokynů řídícího orgánu
 • vypracování žádostí o platbu

 

a další související služby

 

Naše zkušenosti při výběru zdroje financování, zpracování projektů a jejich následné realizaci mohou pomoci překonat často velmi složité procedury spojené se žádostí o finanční zdroje.