Pomůžeme Vám najít vhodný dotační titul pro Váš záměr

 

Se znalostí operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU i národních dotačních programů jsme schopni navrhnout nejvhodnější využití možnosti spolufinancování z veřejných zdrojů. Míra kofinancování není jediným kritériem při výběru nejvhodnějšího dotačního programu. Svou roli mají i ostatní specifické podmínky vyhlášených, či plánovaných výzev pro podání žádostí o dotaci. Jedná se například o povinnou dobu udržitelnosti výstupů, věcnou a časovou uznatelnost jednotlivých nákladů projektu a další.

Dalším z faktorů při rozhodování můžou být i rozdílné požadavky jednotlivých programů na povinné přílohy žádosti o dotaci, např. povinnost mít již v okamžiku podání žádosti o dotaci stavební povolení s nabytím právní moci. Nezanedbatelnou roli hraje i alokace finančních prostředků v rámci dané výzvy k podávání žádostí o dotaci, resp. pravděpodobnost možného výrazného převisu podaných žádostí. 

Protože i příprava dotačního projektu stojí finanční prostředky, je vhodné při rozhodování o nejhodnějším dotačním programu pro daný záměr správně vyhodnotit všechny relevantní informace a tím minimalizovat zbytné náklady žadatele.